צרכן יקר ,

הרינו להודיעך בדבר קיומו של מבצע מחיקת ריבית והצמדה,

בגין חיובי מים וביוב שוטפים שהצטברו עד תאריך 30.11.2020 בלבד כדלקמן :
1. תקופת המבצע מתאריך 10.12.20 עד 31.3.21 .


2. המעוניין יפנה לתאגיד בבקשה להסדיר את חובו במסגרת המבצע.
3. תנאי המבצע:
א. הצרכן יתחייב לפרוע את קרן החוב שצבר.
ב. התאגיד יאפשר פריסה עד 36 תשלומים חודשיים, ובנסיבות חריגות ומיוחדות ולפי שיקול דעת התאגיד, הפריסה תתאפשר לתקופה ארוכה יותר.
ג. עמידה מלאה בהסדר התשלומים שנקבע להסדרת תשלום קרן החוב.
ד. תשלום שוטף של חיובי המים והביוב שלאחר ההסדר.
4. במידה ולא יפרעו שני תשלומים לפי הסדר התשלומים שנעשה, או לא שולם החשבון התקופתי השוטף, אזי רשאי התאגיד לבטל את הסדר התשלומים לרבות הויתור על הריבית והפרשי ההצמדה