3 חברי הדירטוריון הם נציגי הרשויות המקומיות :

מר עבד אלדוד עווד

גב' מייסון טריף

גב' מונא חאג'