הצהרת נגישות:

לכלל ציבור הצרכנים/מבקרים בעלי מוגבלויות,
משרדי התאגיד ואתר התאגיד מונגשים בהתאם להוראות החוק.
כמוכן, לבקשת צרכן הסובל ממוגבלויות ניתן, ובתיאום מראש,
לבקש מהתאגיד להעמיד לרשותו אחד מעובדיו למתן עזרה במילוי טפסים, תרגום , כתיבה וכו'.

A- A A+

logo el ain 01

ממה מורכב חשבון המים שלי?

חשבון המים שלך מורכב מחיוב בגין המים שצרכת. תעריף המים הינו מדורג ומורכב משני תעריפים, הכוללים את שרותי המים ושרותי הביוב שמספקת החברה.

קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל. מה עליי לעשות?

במקרה כזה, עליך לבדוק שני דברים:

 1. האם היhתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש, שיפוץ הדירה, ביקור אורחים וכד'.
 2. האם קיימת נזילה בדירה.

מה עליי לעשות במקרה של נזילה?

 1. עליך לתקן את הנזילה.
 2. לאחר תיקון הנזילה, באפשרותך לפנות אל שירות הלקוחות של תאגיד אל-עין ולהגיש "בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים" , הכולל תאריכי הנזילה, מתי תוקנה וע"י מי (אם ברשותך קבלה בגין התיקון, יש לצרפה לטופס).

תיקון החשבון בגין נזילה מתבצע בהתאם להוראות תקנות תעריפי המים בתאגידי המים באופן הבא: בתקופת חשבון המים הבאה, תיערך בדיקה ע"י פלג הגליל לגבי הצריכה לאחר הנזילה. באם הצריכה חזרה לתקנה, יחושבו המים אשר לא נצרכו על ידך בתקופת הנזילה בתעריף הנמוך בקיזוז מרכיב הביוב מהתעריף (זיכוי בגין נזילה ניתן בעבור לא יותר משתי תקופות חשבון).

 1. עליך לתקן את הנזילה.
 2. לאחר תיקון הנזילה, באפשרותך לפנות אל שירות הלקוחות של אל-עין ולהגיש "בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מים ", הכולל תאריכי הנזילה, מתי תוקנה וע"י מי (אם ברשותך קבלה בגין התיקון, יש לצרפה לטופס).

תיקון החשבון בגין נזילה מתבצע בהתאם להוראות תקנות תעריפי המים בתאגידי המים באופן הבא: בתקופת חשבון המים הבאה, תיערך בדיקה ע"י פלג הגליל לגבי הצריכה לאחר הנזילה. באם הצריכה חזרה לתקנה, יחושבו המים אשר לא נצרכו על ידך בתקופת הנזילה בתעריף הנמוך בקיזוז מרכיב הביוב מהתעריף (זיכוי בגין נזילה ניתן בעבור לא יותר משתי תקופות חשבון).

כיצד עליי לפעול אם קיבלתי חשבון מים גבוה ללא סיבה נראית לעין (סיבה הידועה לי או נזילה)?

 בהתאם לכללי המים, במקרה כזה ניתן לבקש בדיקת תקינות מד המים. מד המים ישלח לבדיקה במעבדה מורשית ע"י נציבות המים ותוצאות הבדיקה יישלחו לבית הלקוח. בדיקת מד המים כרוכה בתשלום. מד המים יישלח ע"י פלג הגליל למעבדת בדיקה חיצונית בעלת רישיון מאת נציבות המים. במקום מד המים שנשלח לבדיקת מעבדה, יותקן בנכס מד מים חדש. זמן הבדיקה אורך כחודש ימים ותוצאותיה ישלחו לביתך. במידה ותוצאות המעבדה יעידו כי מד המים היה תקין, לא תהא זכאי לזיכוי חשבונך, ועלות בדיקת המעבדה לא תוחזר.

אם תוצאות המעבדה הראו שמד המים לא היה תקין, כיצד אזוכה?

במידה ותוצאות המעבדה יעידו כי מד המים לא היה תקין, תחויב באמצעות הערכה. הערכת הצריכה תהיה לפי צריכת המים בתקופות שלפני ואחרי המועד בו המד לא פעל כהלכה או לפי הצריכה האמתית שהייתה בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, עלות בדיקת המעבדה תוחזר לך.

מה זו מערכת מדי המים הממוחשבת שפלג הגליל מתקינה?

חברת פלג הגליל מתקינה אצל צרכניה מדי מים קר"מ (בעלי רכיב קריאה מרחוק) המשדרים מרחוק. מד מים חדשני זה, הינו בעל יחידה אלקטרונית אשר מודדת את צריכת המים (במקביל למדידה המכנית המסורתית), ומשדרת אותה למערכת ממוחשבת. טכנולוגיה חדשנית זו מאפשרת לחברת פלג הגליל לנטר את צריכת המים של הצרכנים בזמן אמת, להתריע בפני צרכן על נזילה, חבלה במד המים וכד'.

עברתי דירה. מה עליי לעשות?

ראשית, עליך לשלם אגרת מים וביוב עד לקריאת מד המים האחרונה שתתבצע ביום העברת הנכס.

בנוסף, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • טופס החלפת מחזיקים בגין מכירה הכולל:
 • צילום חוזה מכירה
 • פרטי המוכר וחתימתו
 • פרטי הקונה וחתימתו
 • קריאת מד מים נכון ליום העברת הנכס.• צילום חוזה שכירות•
 • טופס החלפת מחזיקים בגין השכרה הכולל:
 • פרטי המשכיר וחתימתו
 • פרטי השוכר וחתימתו
 • קריאת מד מים נכון ליום העברת הנכס.
 • טפסים ניתן להוריד באתר בקטגורית טפסים.

מהי צריכה משותפת? (הפרשי מדידה)

צריכה משותפת הינה ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי לבין צריכת המים הנמדדת במדי המים המשויכים של הדיירים. צריכה משותפת משמשת בדרך כלל לניקיון הבניין, השקיית גינה או כל צריכת מים המבוצעת ישירות ממד המים הראשי. בבניין משותף הצריכה המשותפת מתחלקת באופן שווה בין כל דיירי הבניין. בהתאם לעדכון שחל בכללי תאגידי מים וביוב, אשר נקבע על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, החל מיום 01/01/2013 תחולק הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) בכל הנכסים המשותפים באופן שווה בין כלל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים: בבית הרשום כבית משותף: פניה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. כתב מינוי נציגות הבית המשותף. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף. בבית שאינו רשום כבית משותף – המסמכים המפורטים בפסקה א(1) ו-א(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן בונה הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך. את המסמכים יש למסור למחלקת שירות הלקוחות של פלג הגליל. ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

מה הסיבה לקריאה גבוהה של חשבון צריכה משותפת?

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת, החל מדליפת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקיה של הבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני המים.

מדוע חובה לחסוך במים בישראל?

 המים בישראל הם מצרך יקר מאוד ולכן יש להשתמש בהם בתבונה. הצורך בחיסכון במים נובע ממספר סיבות: מצרך במחסור – ישראל היא מדינה חצי מדברית. רבות בה השנים בהן רמת המשקעים נמוכה ועונת הגשמים קצרה. לכן כמות מי הגשם שיכולה למלא את המאגרים העיליים והתת קרקעיים אינה מספקת לצרכי האוכלוסייה. בנוסף, החלוקה הגיאוגרפית מחייבת חסכון, מאחר ורב הגשם ומאגרי המים הטבעיים נמצאים בצפון ואילו התושבים ושטחי החקלאות מרוכזים באזור המרכז ובדרום. העברת המים מהצפון למרכז ולדרום מייקרת את הפקתם. סיבה נוספת לחסכון במים היא אקולוגית. כל קוב של מים משומשים הופך לקוב שפכים. חסכון במים חוסך מפגעים אקולוגיים שנגרמים משפכים וחוסך את הסכנה כי השפכים שאינם מטופלים, יחדרו למי התהום ויזהמו אותם. לכן החיסכון במים הוא חובה!

שאלון צרכני מים

تقوم سلطة المياه باستبيان عن جودة الخدمات التي تتلقاها من شركة تزويد المياه باعتبارها المسؤولة عن مراقبة هذه الخدمات.

لذلك يهمنا ان نسمع مدى رضاك عن هذه الخدمات التي تتلقاها من مزود المياه وما يحتاج إلى تحسين.

لمليء الاستبيان اذهب الى الرابط:

https://t.ly/water_consum_ar

הודעה לקהל

קהל נכבד ,  לידיעתכם:

החל מיום שלישי
תאריך 19/03/2024

ועד תאריך 25/03/2024
יום ראשון (כולל),

לא תתקיים קבלת קהל בכל סניפי התאגיד במחלקת צרכנות וגביה עקב המעבר למערכת החדשה

עמכם הסליחה,

הנהלת התאגיד.

 

 

הודעות דחופות

סגירת סניפי התאגיד בתאריכים 31/12/2022 - 01/01/2023

קהל נכבד:   תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" מודיע בזה : * בתאריך 31/12/2022- סניפי התאגיד יהיו סגורים בשל סגירת שנה. * וגם בתאריך 01/01/2023 כולל בשל חג ראש השנה.                                                             חג שמח לכולם                                                            הנהלת התאגיד

קרא עוד

اعلان لاهالي يركا والجديده المكر الكرام

وفقا لتعليمات وزارة الصحة, اتحاد المياه العين يعلم اهالي يركا والجديدة المكر على وجوب غلي المياه لمدة 5 دقائق على الاقل , قبل الشرب, الطبخ, تحضير الادوية, وفرك الاسنان حتى اشعار اخر. اتحاد العين يعمل جاهدا على ارجاع المياه الى صلاحيتها في الوقت العاجل القريب. مع احترام قسم الطوارئ

קרא עוד

اعلان الى اهالي ابو سنان الكرام

اتحاد العين يعلم اهالي ابو سنان عن انقطاع المياه في منطقة حي الجنود المسرحين وذلك بتاريخ 17.1.24 من الساعه 23:00 مساء وحتى الساعة 06:00 صباح اليوم التالي من اجل اعمال صيانه ,شكرا لتفهمكم

קרא עוד

הודעות וחדשות

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

קרא עוד.

בדיקת איכות המים

לפי סעיף 14 ו- 13 לתקנות בריאות העם , צרכן זכאי לבקש ביצוע בדיקת איכות מים בנכסו ע"י התאגיד בתשלום נוסף בהתאם לדין

קרא עוד.

החזקת מלאי מים לשתיה בבית

תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" ממליץ על החזקת מלאי מים לשתיה בבית - המצב המומלץ החזקת 4 ליטר לנפש כפול שלוש כמספר הנפשות בבית.

קרא עוד.

מוקד תקלות,
1800-505-106

מס. טלפון חינם לפניות הציבור:
1-800-800-850

תשלום חשבון מים - הסבר

תושבים יקרים,
במסגרת תהליך שיפור השירותים הניתנים לתושבים נפתחו שתי אפשרויות באתר "אלעין", לתשלום מהיר ונוח עבורכם, אפשרות נוספת הגשת מסמכים למחלקת גביה וצרכנות באמצעות מייל שעודכן חדש באתר "אלעין".
1. לתשלום מהיר ונוח עבורכם:
ניתן לשלם את השוברים באופן מקוון התשלום באמצעות אתר אלעין
בקטגוריית תשלום חשבון מים - "תיק תושב" באמצעות הקישור המצ"ב
https://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/880100?SId=17&LAMASID=880100
בכדי לשלם יש לבצע הרשמה: בשדה בחרו "כניסה כמנוי חדש" מגדרים קוד משתמש שהנו ת.ז בעל הנכס של כרטיס המים הגדרת סיסמה משלכם.
ואז ניתן לבצע תשלומים עבור שוברים חדשים ובנוסף להביט/להציץ בהיסטוריית התשלומים ששולמו וטרם שולמו.
* במידה ואינכם מעוניינים לבצע הרשמה, תוכלו לשלם את החשבון בקטגוריית להלן:
קוד המשלם תמצאו בשובר התשלום תחת הכותרת "מס' חשבון משלם",
את קוד המסלקה תמצאו בתחתית השובר לתשלום תחת הכותרת "מספר מסלקה".
2. הגשת מסמכים:
ניתן להגיש מסמכים עבור מחלקת גביה וצרכנות האמצעות כתובת המייל להלן:
sarhanotgviah@walla.com
לכל נושא או בירור בעניין ההתחברות לאזור האישי באמצעות האתר ניתן להתקשר למספר :04-9568710.

בתיק הלקוח באתר התשלום אפשר לראות אם חשבון שולם כבר או לא

הצהרת נגישות:

לכלל ציבור הצרכנים/מבקרים בעלי מוגבלויות,
משרדי התאגיד ואתר התאגיד מונגשים בהתאם להוראות החוק.
כמוכן, לבקשת צרכן הסובל ממוגבלויות ניתן, ובתיאום מראש,
לבקש מהתאגיד להעמיד לרשותו אחד מעובדיו למתן עזרה במילוי טפסים, תרגום , כתיבה וכו'.

Go to top