הצהרת נגישות:

לכלל ציבור הצרכנים/מבקרים בעלי מוגבלויות,
משרדי התאגיד ואתר התאגיד מונגשים בהתאם להוראות החוק.
כמוכן, לבקשת צרכן הסובל ממוגבלויות ניתן, ובתיאום מראש,
לבקש מהתאגיד להעמיד לרשותו אחד מעובדיו למתן עזרה במילוי טפסים, תרגום , כתיבה וכו'.

A- A A+

logo el ain 01

בדפדפן כרום: אם הקישור לא נפתח יש להקיש על העכבר הימני

 

פרויקט מס' 4283 בסיוע אגף מפעלי מים וביוב עירוניים – רשות המים

כללי:

תאגיד אלעין בע"מ - תאגיד מים וביוב (להלן: "המזמין") מזמין בזאת הצעות לביצוע עבודות    לביצוע הנחת קו ביוב מאסף מתחנת שאיבה לביטול בכפר יאסיף עד לקו ביוב טל אל שומרת וזאת בהתאם וכמפורט בחוברת המכרז ותנאיה.

מסמך זה מדגיש את המידע למשתתפים במכרז הכלול בחלק 1 של כרך א', והמידע הכלול במסמך זה בא רק לציין את האמור בחלק (1) הנ"ל

 1.

העבודות נשוא המכרז תתבצענה במסגרת תקצוב ומימון של רשות המים ובהתאם לנהלי רשות המים, כולל תשלומים..

2.

א. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של התאגיד

ב. המעוניינים להשתתף במכרז יגישו את הצעותיהם בשני העתקים בהתאם לתנאי המכרז. יש לציין על המעטפה שם מכרז ומספרו 02/2023 . אין לציין סימני זיהוי של מגיש ההצעה על המעטפה.

ג. אי מילוי טפסי המכרז במלואם יהווה סיבה מספקת לא להביא את ההצעה לדיון. כמו כן, לא יובאו לדיון הצעות ללא צרוף ערבות בנקאית כנדרש לעיל.

ד. יש להכניס ביד את ההצעה לתיבת המכרזים עד לתאריך 27/9/2023 עד שעה 12:00 . הצעות שיימסרו מכל סיבה שהיא לאחר התאריך והשעה הנ"ל, לא יובאו לדיון.

ה. תיבת המכרזים תיפתח בתאריך הנ"ל 15 דקות לאחר סגירת תיבת המכרזים והמשתתפים במכרז מוזמנים בזאת להיות נוכחים בפתיחת ההצעות, שתיערך במשרדי המזמין.

ו. מפגש קבלנים וסיור הקבלנים אינו חובה והוא יתקיים ביום חמישי ה- 07/09/2023 בשעה 12:00 , במשרדי התאגיד בכפר יאסיף.

3.

המכרז הינו מכרז מחירון ועל המציע לתת אפס או אחוז הנחה.

4.

. תנאי הסף להשתתפות במכרז :

 רשאים להשתתף במכרז קבלנים, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים (בהתאם ל"חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969", לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988 ולתקנותיהם), בענף ראשי במקצועות ביוב, ניקוז ומים – (סימול  260), בסיווג כספי ב-2 לפחות.

ב. כמו כן, יודגש כי רשאים להשתתף במכרז רק קבלנים הרשומים אצל רשם הקבלנים בסיווג ובהיקף המתאים לנושא המכרז ביום הגשת הצעתם. לפיכך על כל מגיש הצעה לצרף להצעתו אישור מרשם הקבלנים, כי ביום הגשת הצעתו הינו רשום כדין בהיקף המתאים המפורט לעיל. אשורים זמניים לא יתקבלו.

קבלנים אשר ביצעו כקבלן ראשי בעצמם 3 פרויקטים לפחות להנחת קווי ביוב בסך של 2,000,000 ₪ לפחות לא כולל מע"מ לכל פרויקט וזאת במהלך השנים 2018 , 2019 , 2020, 2021 , 2022.

ד. מציעים שצרפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם להוראות המכרז.

ה. מציעים שהשתתפו במפגש מציעים ובסיור קבלנים.

הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, וכל המסמכים או הנתונים הדרושים במכרז, כולל, בין השאר, הניסיון והערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

כמיל פרג' - מנכ"ל תאגיד אל עין

  pdfלהורדת המכרז

הורדת קבצים

pdfרשימת תוכניות כולל פרטים

pdfמפרט להנחת קו ביוב מאסף מתחנת שאיבה לביטול בכפר יאסיףמעודכן_סופי

pdfכתב מויות מעודכן ביטול תש כפר יאסיף

pdfמפרט להנחת קו ביוב מאסף מתחנת שאיבה לביטול בכפר יאסיף מעודכן_סופי.pdf

zipפרטים

zipתוכניות

pdfמכרז 02-2023 קו ביוב מאסף לביטול תש כפר יאסיף לפי המילתב - כרך א'


 1. אל עין – תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ (להלן "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות מקבלנים לביצוע העבודה להנחת קו סניקה ראשי לביוב מאדמית למט"ש עכו. העבודה תתבצע במסגרת רשות המים וע"פ נהליה.
 2. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתרי האינטרנט  https://www.elain.org.il/he   https://www.honigeng.com .
  החל מיום ג' 05.09.2023, בכל עניין ניתן לפנות למשרדי חברת מוטי הוניג הנדסה בע"מ בטלפון 04-6294973 (יונית).
 3. תנאי סף – הנוסח המלא והמחייב של תנאי הסף מפורט במסמכי המכרז שהם בלבד הקובעים לכל דבר ועניין ובין היתר המופיעים במודעה זו.
  רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים, בענף משנה מקצועות: ניקוז ביוב ומים – סימון 260, סיווג כספי ב- 5 (בלתי מוגבל).
  וכן העומדים בתנאים נוספים בדבר ניסיון קודם וכו' – כמפורט במסמכי המכרז.
  המכרז הינו: מכרז הנחה/תוספת.
 4. מפגש מציעים יתקיים בתאריך 07.09.2023 בשעה 10:00, במשרדי התאגיד אשר בכפר יאסיף, כביש 70 מול אולמי ורונה, השתתפות הקבלנים במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. קבלן אשר לא ישתתף במפגש המציעים לא יוכל לגשת למכרז.
 5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל המשתתפים במפגש המציעים.
 6. את ההצעות, בצירוף ערבות בנקאית בסכום של 2,000,000 ₪ בתוקף עד 02.2024 כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, ע"י הכנסת ההצעות לתיבת המכרזים במשרדי החברה, לא יאוחר מיום ה' בתאריך 12.10.2023 עד השעה 14:00. תיבת המכרזים תפתח בשעה 14:00 בנוכחות המציעים שיבחרו להיות נוכחים.
 7. אין המזמין מתחייב לקבל ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ו/או הצעה כלשהי.
  למזמין נתון שקול דעת בלעדי לבטל את המכרז ללא מתן כל הסבר ו/או נימוק.
 8. חוזה עם הקבלן הזוכה ייחתם אך ורק לאחר קבלת אישור רשות המים.
 9. אין באמור בהודעה זו כדי למצות ו/או לגרוע ו/או להחליף את מסמכי המכרז, אשר רק הם הקובעים לכל דבר ועניין. היה ותתגלה סתירה ו/או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.

כמיל פרג'

מנכ"ל תאגיד אל עין


 

שאלון צרכני מים

تقوم سلطة المياه باستبيان عن جودة الخدمات التي تتلقاها من شركة تزويد المياه باعتبارها المسؤولة عن مراقبة هذه الخدمات.

لذلك يهمنا ان نسمع مدى رضاك عن هذه الخدمات التي تتلقاها من مزود المياه وما يحتاج إلى تحسين.

لمليء الاستبيان اذهب الى الرابط:

https://t.ly/water_consum_ar

הודעה לקהל

קהל נכבד ,  לידיעתכם:

החל מיום שלישי
תאריך 19/03/2024

ועד תאריך 25/03/2024
יום ראשון (כולל),

לא תתקיים קבלת קהל בכל סניפי התאגיד במחלקת צרכנות וגביה עקב המעבר למערכת החדשה

עמכם הסליחה,

הנהלת התאגיד.

 

 

הודעות דחופות

סגירת סניפי התאגיד בתאריכים 31/12/2022 - 01/01/2023

קהל נכבד:   תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" מודיע בזה : * בתאריך 31/12/2022- סניפי התאגיד יהיו סגורים בשל סגירת שנה. * וגם בתאריך 01/01/2023 כולל בשל חג ראש השנה.                                                             חג שמח לכולם                                                            הנהלת התאגיד

קרא עוד

اعلان لاهالي يركا والجديده المكر الكرام

وفقا لتعليمات وزارة الصحة, اتحاد المياه العين يعلم اهالي يركا والجديدة المكر على وجوب غلي المياه لمدة 5 دقائق على الاقل , قبل الشرب, الطبخ, تحضير الادوية, وفرك الاسنان حتى اشعار اخر. اتحاد العين يعمل جاهدا على ارجاع المياه الى صلاحيتها في الوقت العاجل القريب. مع احترام قسم الطوارئ

קרא עוד

اعلان الى اهالي ابو سنان الكرام

اتحاد العين يعلم اهالي ابو سنان عن انقطاع المياه في منطقة حي الجنود المسرحين وذلك بتاريخ 17.1.24 من الساعه 23:00 مساء وحتى الساعة 06:00 صباح اليوم التالي من اجل اعمال صيانه ,شكرا لتفهمكم

קרא עוד

הודעות וחדשות

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

خبر للصحافة - سلطة المياه ووزارة الصحة

קרא עוד.

בדיקת איכות המים

לפי סעיף 14 ו- 13 לתקנות בריאות העם , צרכן זכאי לבקש ביצוע בדיקת איכות מים בנכסו ע"י התאגיד בתשלום נוסף בהתאם לדין

קרא עוד.

החזקת מלאי מים לשתיה בבית

תאגיד המים והביוב האזורי "אלעין" ממליץ על החזקת מלאי מים לשתיה בבית - המצב המומלץ החזקת 4 ליטר לנפש כפול שלוש כמספר הנפשות בבית.

קרא עוד.

מוקד תקלות,
1800-505-106

מס. טלפון חינם לפניות הציבור:
1-800-800-850

תשלום חשבון מים - הסבר

תושבים יקרים,
במסגרת תהליך שיפור השירותים הניתנים לתושבים נפתחו שתי אפשרויות באתר "אלעין", לתשלום מהיר ונוח עבורכם, אפשרות נוספת הגשת מסמכים למחלקת גביה וצרכנות באמצעות מייל שעודכן חדש באתר "אלעין".
1. לתשלום מהיר ונוח עבורכם:
ניתן לשלם את השוברים באופן מקוון התשלום באמצעות אתר אלעין
בקטגוריית תשלום חשבון מים - "תיק תושב" באמצעות הקישור המצ"ב
https://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/880100?SId=17&LAMASID=880100
בכדי לשלם יש לבצע הרשמה: בשדה בחרו "כניסה כמנוי חדש" מגדרים קוד משתמש שהנו ת.ז בעל הנכס של כרטיס המים הגדרת סיסמה משלכם.
ואז ניתן לבצע תשלומים עבור שוברים חדשים ובנוסף להביט/להציץ בהיסטוריית התשלומים ששולמו וטרם שולמו.
* במידה ואינכם מעוניינים לבצע הרשמה, תוכלו לשלם את החשבון בקטגוריית להלן:
קוד המשלם תמצאו בשובר התשלום תחת הכותרת "מס' חשבון משלם",
את קוד המסלקה תמצאו בתחתית השובר לתשלום תחת הכותרת "מספר מסלקה".
2. הגשת מסמכים:
ניתן להגיש מסמכים עבור מחלקת גביה וצרכנות האמצעות כתובת המייל להלן:
sarhanotgviah@walla.com
לכל נושא או בירור בעניין ההתחברות לאזור האישי באמצעות האתר ניתן להתקשר למספר :04-9568710.

בתיק הלקוח באתר התשלום אפשר לראות אם חשבון שולם כבר או לא

הצהרת נגישות:

לכלל ציבור הצרכנים/מבקרים בעלי מוגבלויות,
משרדי התאגיד ואתר התאגיד מונגשים בהתאם להוראות החוק.
כמוכן, לבקשת צרכן הסובל ממוגבלויות ניתן, ובתיאום מראש,
לבקש מהתאגיד להעמיד לרשותו אחד מעובדיו למתן עזרה במילוי טפסים, תרגום , כתיבה וכו'.

Go to top