הסדרת לחצים

החלפת קווי מים והעתקת מונים

מתקנים

מערכת הולכת שפכים אזורית

פיתוח שכונות בישובי התאגיד

ביטחון מים