כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011

pdfלהורדת הקובץ

כללי תאגידי מים וביוב (תיקון) - 2012

pdfלהורדת הקובץ